Smluvní podmínky členství RSáckého klubu

Smluvní podmínky členství 

RSáci klub

I. Úvodní ustanoveni

Tyto smluvní podmínky (dále jen Podminky") upravují smluvní vztah a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvního vztahu a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě smlouvy o sjednání Členství (dále jen "smlouva"), kde je na jedné straně provozovatel RS fitness, Petr Svoboda IČO: 03678199, se sídlem Sokolovská 131, Příbram, (dále jen "provozovatel") a na druhé straně je klient provozovatele, fyzická osoba spotřebitel, bliže specifikovaný ve smlouvě (dále jen člen"), který má zájem užívat služby v provozovně ve sportovním komplexu RS fitness", nacházejícího se na adrese Čs.arnády 29, Příbram (dále jen "provozovna").

Smluvní podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele a dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pravidla provozu provozovny upravuje provozní řád, jehož aktuální znění je v listinné podobě vyvěšeno v interiéru provozovny. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla provozu provozovny upravit způsobem, který je v souladu s běžnou praxí a neodporuje zákonu.

II. Členský poplatek

1. Sjednání "ČLENSTVÍ" v RS fitness na základě příslušné smlouvy zakládá povinnost člena řádně a včas hradit členský poplatek, který představuje úhradu pravidelných plateb ve výši 840,- Kč/měsíc při půlročním členství , a to po celou dobu trvání členství. A nebo částku ve výši 750,- Kč/měsíc při ročním členství a to po celou dobu trvání členství.

2. Členský poplatek je splatný předem vždy do 28. dne v měsíci předcházejícímu měsíci, za který je členský poplatek hrazen (příklad: 28.8.nastává splatnost členského poplatku ve výši 840,- Kč nebo 750 za měsíc září).

3. Úhradu prvního měsíčního členského poplatku je nutno provést při podpisu smlouvy u provozovatele, další úhrady členských poplatků Ize provádět bezhotovostně, bankovním převodem, nebo přímo na recepci RS fitness v hotovosti či bezhotovostně pomocí QR kódu, který je uveden na recepci. V případě platby převodem uvede člen jako variabilní symbol číslo smlouvy.

  1. V případě, že úhrada členského poplatku (pozn. nevztahuje se na první měsíční poplatek) nebude členem řádně provedena ani ve lhůtě sedmi dní po termínu splatnosti, a člen žádným z dostupných způsobů nekontaktuje provozovatele za účelem sjednání dodatečného termínu splatnosti, považuje se takové jednání člena za porušení podmínek této smlouvy. V takovém případě je provozovatel bezodkladně oprávněn členu vypovědět smlouvu se zachováním výpovědní doby, která čini dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena členu.

  2. Provozovatel si vyhrazuje právo navýšit měsíční členský poplatek. O skutečnosti, že členský poplatek bude navýšen, uvědomí provozovatel člena písemně (emailem), a to nejméně tři měsíce před tím, než nastane první kalendářní den měsíce, za který nastává splatnost již navýšeného měsíčního poplatku (příklad: splatnost navýšeného poplatku za měsic duben nastává 28.3., provozovatel tedy musi členu oznámit navýšení cen nejpozději 1.1.). Členu je tímto zachováno právo vypovědět smlouvu v případě, že s navýšením cen nesouhlasí, a to za podmínek a způsobem uvedeným ve smlouvě a čl. VI. těchto podmínek.

    III.Vznik RS fitness členství

RS fitness členství vzniká dnem nabyti účinnosti smlouvy o sjednání členství (tj. dnem podpisu smlouvy oběma stranami) a uhrazenim členského poplatku.

První členský poplatek je vždy hrazen členem při podpisu smlouvy o sjednání členství.

V případě, že člen požaduje čerpat výhody spojené s členstvim dle čl. II smlouvy ihned po podpisu smlouvy (tj. tentýž den), je povinen uhradit na místě za každý den trvání svého členství v měsíci, v němž smlouva nabyla účinnosti, částku 30,- Kč/den. (příklad: člen uzavře smlouvu s provozovatelem dne 10.1. a výhody žádá čerpat od 10.1., vzhledem k tomu, že do konce měsíce ledna zbývá 22 dní, člen uhradí provozovně částku 30,- Kč za každý den, současně však musi pamatovat na to, že je povinen dostát svého závazku ze smlouvy a do 28.1. uhradit členský poplatek za měsíc únor)

V případě, že člen požaduje začít s čerpáním výhod spojených s členstvím dle čl. Il smlouvy v jiný den, než je den podpisu smlouvy, oznámí provozovateli při uzavírání smlouvy přesné datum, od kdy žádá nastavit členství a provozovatel tento údaj zanese do systému. Na úhradu členského poplatku se analogicky vztahují ustanovení předchozích odstavců. (příklad: člen uzavře smlouvu s provozovatelem dne 10.1. a výhody žádá čerpať až od 1.2., člen tuto skutečnost oznámi při podpisu smlouvy provozovateli a uhradi členský poplatek ve výši 840/750,- Kč při podpisu smlouvy v hotovosti nebo QR kódem na místě na účet.

IV.Členství osoby mladší 18 let

Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné, aby na smlouvě o sjednání členství mezi členem a provozovatelem připojil svůj podpis i zákonný zástupce této osoby.

Přerušení členstvi ze zdravotních důvodů

1. Provozovatel přeruší členství členovi v případě, že zdravotní stav člena mu neumožňuje, aby člen čerpal výhody s členstvím tohoto typu spojené, a to pouze na základě jeho žádosti, kterou lze učinit libovolnou formou, avšak musí být učiněna bez zbytečného odkladu poté, co se člen o překážce na své straně dozví, K žádosti musí být obligatorně předloženo lékařské potvrzení, které člen předloži provozovateli. Žádost může být učiněna v libovolné formě, v případě elektronické Žádosti člen zašle emailovou zprávu obsahující scan lékařské zprávy na adresu rsfitness@seznam.cz.

2. Přerušit členství na základě jedné lékařské zprávy lze pouze na dobu nejvýše dvou po sobě jdoucích měsíců, kdy účinky přerušení nastávají dnem předložení lékařské zprávy členem. Členství se obnovuje buď dnem, kdy člen začne vykonávat svá práva spojená s členstvím (typicky svojí návštěvou provozovatele) nebo uplynutím lhůty dvou měsíců, která končí uplynutím dne, který se svým kalendářním označením v měsíci shoduje se dnem, kdy nastaly účinky přerušení členství (přiklad: členství přerušeno ke dni 5.1. se v případě, že nebude dodáno dalši lékařské potvrzení automaticky obnovuje dne 6.3.).

3. Přerušit členství lze i opakovaně, avšak vždy za podmínek uvedených v odst. 1 a 2.

4. Na přerušení členství se analogicky vztahují pravidla platby členského poplatku uvedená v čl. III odst. 3 těchto smluvních podmínek. Za období, po které je členství přerušeno, provozovateli nárok na úhradu členského poplatku nevzniká.

VI. Záník členství

1. Členství sjednané na základě smlouvy zaniká výpovědí jedné ze stran, výpovědní doba jsou dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

prostřednictvím emailové zprávy či

v listinné podobě zaslané na adresu

2. Výpověď Ize učinit písemně, a to o výpovědi smlouvy o sjednání členství na recepci

provozovatele, dále vyplněním a následným odevzdáním formuláře.

3. Výpověď může být učiněna bez udání důvodu.